#192 Warn

 

 • He warned him not to do it.  |  Varoval ho, aby to nedělal.
 • I will warn you of possible complacations.  |  Budu vás varovat o možných komplikacích.
 • They warned people against bad weather.  |  Varovali občany před nepříznivým počasí.

To warn znamená varovatupozornit, upozorňovat.

To warn somebody of/against something znamená varovat někoho před něčím;
upozornit, upozorňovat na něco (na nebezpečí).

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#191 Nervous – jak říct jinak?

Víte jak jinak lze anglicky říct sloveso nervous  – nervózní, nervní, napjatý? Existuje několik možností a každá se používá v odlišném smyslu. Vyznat se v těchto synonymech vám pomůžou následující příklady:

 • She was so nervous that she shook.  |  Byla tak nervózní, že se třásla.
 • He was a bit anxious about the safety of the machinery. |  Trochu se obaval o bezpečnosti strojního zařízení.
 • I was annoyed that he was late.  |  Byl jsem naštvaný, že přišel pozdě.
 • Irritated by their giggling, he told them to be quiet.  |  Podrážděný jejich chichotáním, řekl jim, aby byli zticha.99
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#190 Student vs. Puple

 

 • He was a model pupil.  |  Byl to vzorný žák.
 • Two pupils are missing.  |  Schází dva žáci.
 • I’m not a student. – Neither is he.  |  Nejsem student. – On také ne.
 • The number of students is decreasing.  |  Studentů ubývá.

Student znamená student něčeho (vysokoškolský).

Pupil znamená žák(yně), školák.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#189 Disadvantage

 

 • You can find disadvantages everywhere.  |  Můžete si najít nevýhody všude.
 • Don’t disadvantage me, I don’t diserve it.  |  Neznevýhodňuj mi, nezasloužím si to.
 • In this case I am at a disadvantage.  |  V tomto případě jsem nevýhodě

Disadvantage jako podstatné jméno znamená nevýhodanedostatek.

To disadvantage somebody znamená znevýhodňovatpoškozovat někoho.  
To be at a disadvantage znamená být v nevýhodě, v nevýhodném postavení.
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#188 Advantage

 

 • There were many advantages.  |  Byla tam řada výhod.
 • I am in advantegd.  |  Jsem ve výhodě.
 • He had a very big advantage against his competitor and won.  |  Měl velmi velkou výhodu proti svému konkurentovi a vyhrál.

Advantage jako podstatné jméno znamená výhodapřednost:

 • (ekon.) tax advantages  |  daňová zvýhodnění;
 • (ekon.) competitive advantage  |  konkurenční výhoda.

Advantage  over somebody znamená výhoda proti někomu (ostatním, i v tenise).

To advantage somebody znamená zvýhodnit někoho.

To take advantage of something znamená využít, zneužít čeho; těžit z něčeho.

To have advantage against somebody znamená mít výhodu proti někomu.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#187 British English vs. American English – Bank

Zjistěte a zapamatujte si rozdíly mezi britskou a americkou angličtinou. Dnes si dáme téma banka – Bank!

 • Credit card – Charge/bank card  |  Kreditní karta
 • Current account – Checking account  |  Běžný účet
 • Cash dispenser / Cashpoint – ATM / Automated teller (machine)  |  Bankomat
 •  Pay by credit –  Wire  |  platit (bankovním) převodem (hl. do zahraničí)
Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#186 Congratulate smb on smth

 

 • She could not but congratulate him.  |  Nemohla jinak, než mu gratulovat.
 • Don’t forget to congratulate your Grandmother!  |  Nezapomeň poblahopřát svojí babičce!
 • Father has congratulated his son on his graduation.  |  Otec gratuloval svého syna k jeho dokončení studia.

Congratulate somebody on something znamená (po)blahopřát , (po)gratulovat někomu k čemu.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#185 Apologise/Apologize to smb for smth

 

 • The committee has decided he should apologize.  |  Komise rozhodla, že se má omluvit.
 • I want to apologize for today.  |  Chci se za dnešek omluvit.
 • She apologized to Tom for being late.  | Omluvila se Tomovi za zpoždění.

Apologise (UK) nebo Apologize (USA) to somebody for something znamená omluvit se, omlouvat se někomu za něco.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#184 Pay with a credit card / Pay cash

 

 • Can I pay with credit card, please?  |  Mohu zaplatit kreditní kartou, prosím?
 • Are you going to pay cash?  |  Budete platit hotově?

Pay with/by credit card znamená  (za)platit kartou. Používá se jak s předložkou WITH tak i s předložkou BY.

Pay cash znamená platit v hotovosti. Obvyklé tento výraz nepotřebuje žadnou předložku.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

#183 Be clever at something

 

 • She is clever at maths so she usually helps me.  |   Je chytrá v matematice, takže mě obvykle pomáhá.
 • This student isn’t very clever at maths, but he is brillinat in languages.  |  Tento student není velmi chytrý v matematice, ale je geniální v jazycích.

Be clever at something znamená bát chytrým v něčem.

Zajímavý tip? Tak ho sdílej!
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone